Terma & Syarat

Jadual Keempat (Subperenggan 6(1)(m)(ii))
Akta Industri Pelancongan Peraturan-Peraturan Industri Pelancongan
(Perniagaan Pengendalian Pelancongan dan Perniagaan Agensi Pengembaraan) 1992

Terma Dan Syarat Seragam Bagi Pakej Pelancongan Ke Luar Negeri

1. Deposit Pelancongan

Deposit maksimum sebanyak 25% daripada tambang pelancongan setiap orang mesti dibayar sebagai fi penempatan. Bakinya atau bayaran penuh mesti dibuat dalam masa 14 hari sebelum tarikh berlepas bagi pakej pelancongan Pengembara Perseorangan (FIT) dan 21 hari bagi pakej pelancongan berkumpulan. Kegagalan untuk mematuhi kehendak ini boleh mengakibatkan pembatalan penempahan dan perlucutan deposit.

2. Caj Pindaan

Bagi Pakej Pelancongan Pengembara Perseorangan (FIT)

 • Apabila pengesahan pelancongan sudah dibuat, apa-apa perubahan yang dibuat kemudiannya kepada penempahan itu akan dikenakan caj pindaan sebanyak RM50.00 seorang bagi setiap perubahan.
 • Tiada perubahan boleh dibuat dalam masa 8 hari bekerja sebelum tarikh berlepas.
 • Perubahan seluruh tempahan merupakan pembatalan tempahan asal dan tertakluk kepad caj pembatalan seperti yang ditakrifkan dalam dasar pembatalan (lihat fasal 3.1 – untuk pakej pelancongan (FIT).

Bagi Pakej Pelancongan Berkumpulan

 • Apabila pengesahan pelancongan sudah dibuat, tiada perubahan kepada tempahan boleh dibuatkan dalam masa 14 hari sebelum tarikh berlepas.
 • Walau bagaimana pun, apa-apa permintaan daripada mana-mana anggota untuk membuat apa-apa perubahan supaya dapat pulang lebih awal atau kemudian daripada kumpulannya, tertakluk kepada syarat masing-masing syarikat penerbangan.
 • perubahan seluruh tempahan merupakan pembatalan tempahan asal.

3. Caj pembatalan Bagi Pembatalan Yang Dibuat Oleh Anggota Pelancongan

Bagi Pakej Pelancongan FIT

 • Pembatalan tempahan mesti dibuat secara bertulis untuk mengelakkan salah faham. Jika syarikat menerima notis untuk membatalkan tempahan itu 30 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbir minimum sebanyak RM50.00 atau 10% deposit pelancongan (mengikut yang mana-mana yang lebih rendah) seorang akan dikenakan.
 • Jika notis pembatalan itu diterima 29 hari atau kurang sebelum tarikh berlepas, caj yang berikut akan terpakai:
Pembatalan Diterima Caj Pembatalan Bagi Setiap Orang
15-29 hari bekerja sebelum tarikh berlepas 50% daripada deposit pelancongan
8-14 hari bekerja sebelum tarikh berlepas 20% daripada tambang pelancongan
3-7 hari bekerja sebelum tarikh berlepas 40% daripada tambang pelancongan
2 hari bekerja atau kurang sebelum berlepas 100% daripada tambang pelancongan
 • Dasar Pembatalan masing-masing syarikat penerbangan mengenai promosi tambang istimewa hendaklah terpakai sebagai tambahan kepada caj pembatalan seperti yang dinyatakan. (Catatan: Tiket penerbangan adalah terhad dan tertakluk kepada Terma dan Syarat Syarikat Penerbangan. Ia mungkin tidak boleh diendorskan, tidak boleh dikeluarkan semula, tidak boleh diberi bayaran balik dan tidak boleh dipindahkan laluannya. Apa-apa pindaan kepada laluan atau perubahan kerumitan yang timbul dan perbelanjaan yang dilakukan. Walau bagaimana pun, apa-apa bayaran balik yang dibuat oleh mana-mana syarikat penerbangan untuk pembatalan yang dibuat 2 hari bekerja atau kurang sebelum hari perjalanan bagai tambang bukan promosi hendaklah dibayar kepada anggota pelancongan selepas ditolak apa-apa caj pendabiran yang ditanggung oleh syarikat pelancongan).

Bagi Pakej Pelancongan Berkumpulan

 • Pembatalan tempahan perlu mesti secara bertulis untuk mengelakkan salah faham. Jika syarikat menerima notis untuk membatalkan tempahan itu 45 hari atau lebih sebelum tarikh berlepas, fi pentadbiran menimum sebanyak RM30.00 atau 2% daripada tambang pelancongan (mengikut yang mana-mana yang lebih tinggi) seorang akan dikenakan.
 • Jika notis pembatalan diterima 44 hari atau kurang sebelum tarikh berlepas, caj yang berikut akan terpakai:
Pembatalan Diterima Caj Pembatalan Bagi Setiap Orang
22-44 hari bekerja sebelum tarikh berlepas Perlucutan deposit pelancongan
15-21 hari bekerja sebelum tarikh berlepas 35% daripada tambang pelancongan
8-14 hari bekerja sebelum tarikh berlepas 50% daripada tambang pelancongan
3-7 hari bekerja sebelum tarikh berlepas 75% daripada tambang pelancongan
2 hari bekerja atau kurang sebelum tarikh berlepas 100% daripada tambang pelancongan
 • Dasar pembatalan masing-masing syarikat penerbangan bagi promosi tambang istimewa hendaklah terpakai sebagai tambahan kepad acaj pembatalan seperti yang dinyatakan. (Catatan: Tiket kapal terbang adalah terhad dan tertakluk kepada Terma dan Syarat Syarikat Penerbangan. Ia mungkin tidak boleh diendorskan, tidak boleh dikeluarkan semula, tidak boleh diberi bayaran balik dan tidak boleh dipindahkan laluan. Sebarang pemindaan kepada laluan atau pertukaran tarikh perjalanan adalah atas risiko beliau sendiri. Syarikat atau ejen bersekutunya tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerumitan yang timbul dan perbelanjaan tambahan yang tertanggung)

4. Pembatalan Oleh Syarikat

Pakej Pelancongan FIT

 • Syarikat berhak untuk membatalkan pelancongan jika berlaku bencana alam, perang, mogok, rusuhan atau atas arahan Kerajaan Malaysia yang di luar kawalan syarikat.
 • Syarikat hendaklah mengesyorkan pelancongan alternatif, sebaiknya ke destinasi yang sama atau pelancongan lain. Sekiranya penumpang memutuskan untuk tidak menerima pelancongan alternatif, semua wang yang telah dibayar akan dibayar balik kepada penumpang selepas ditolak fi pentadbiran yang kena dibayar.

Pakej Pelancongan Berkumpulan

 • Syarikat berhak untuk membatalkan pelancongan jika berlaku bencana alam, perang, mogok, rusuhan atau atas arahan Kerajaan Malaysia yang di luar kawalan syarikat.
 • Syarikat hendaklah mengesyorkan pelancongan alternatif, sebaiknya ke destinasi yang sama atau pelancongan lain. Sekiranya penumpang memutuskan untuk tidak menerima pelancongan alternatif, semua wang yang telah dibayar akan dibayar balik kepada penumpang selepas ditolak fi pentadbiran yang kena dibayar.
 • Jika keadaan memerlukan syarikat membatalkan lawatan disebabkan oleh kekurangan penumpang atau ketidak mampuan untuk memperoleh kemudahan pengangkutan atau penginapan, syarikat akan memulangkan semua wang yang telah dibayar dan juga membayar pampasan seperti yang berikut:
Pembatalan Diterima Caj Pembatalan Bagi Setiap Orang
8-14 hari bekerja sebelum tarikh berlepas Bayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM50.00
1-7 hari bekerja sebelum tarikh berlepas Bayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM75.00
Pada hari berlepas Bayaran balik penuh tambang pelancongan dan pampasan sebanyak RM100.00 seorang

5. Dokumen Perjalanan

Tanggungjawab Anggota Pelancongan. Anggota pelancongan mestilah mempunyai:

 1. Pasport antarabangsa atau dokumen perjalanan diiktiraf yang lain yang sepatutnya sah bagi tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dari tarikh kepulangan semula ke negara asal;
 2. Visa yang perlu dan perakuian vaksinasi dan kesihatan yang dikehendaki oleh pelbagai pihak berkuasa negara yang hendak dilawati.

Tanggungjawab Syarikat. Syarikat mengaku janji untuk:

 1. Menasihati anggota pelancongan mengenai dokuman yang diperlukan;
 2. Mana-mana mungkin, syarikat akan membantu penumpang untuk memperoleh visa yang sesuai. Walau bagaimana pun, syarikat tidak dapat menjamin kelulusan mana-mana permohonan visa.

Fi dan Caj yang releven : Caj perkhidmatan dan fi visa hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh anggota pelancongan.

Penolakan Visa atau Dokumen Perjalanan. Jika atas apa-apa sebab, permohonan visa atau permit keluar yang perlu ditolak, tambang pelancongan selepas ditolak fi pentadbiran akan dibayar balik.

Penolakan kemasukan. Syarikat tidak boleh dipertanggungjawabkan atau menanggung liabiliti bagi apa-apa perbelanjaan, bayaran ganti atau bayaran balik tambang pelancongan jika mana-mana anggota pelancongan tidak dibenarkan masuk atau dideportasikan oleh pihak berkuasa imigresen kerana memiliki barang yang menyalahi undang-undang atau memegang dokumen perjalanan yang tidak wajar atau sebab-sebab lain atau yang kelakuan dan aktivitinya dianggap oleh kerajaan asing itu boleh mendatangkan keburukan.

6. Maklumat Lawatan Dan Harga

Harga yang ditunjukkan ialah harga semasa pada masa penerbitan. Maklumat lawatan dan senarai harga merupakan sebahagian daripada brosur. Harga tertakluk kepada pertukaran yang disebabkan oleh kenaikan harga tambang kapal terbang, kos pengangkutan lain, kadar hotel, kadar pertukaran mata wang asing, cukai kerajaan dan sebagainya.

Oleh itu, syarikat berhak menaikkan harga dengan syarat ia memberitahu pelanggan dengan sewajarnya sebelum pengesahan pelancongan dibuat.

Perkara-perkara yang berikut dimasukkan ke dalam tambang pelancongan:

 • Tiket kapal terbang pergi balik, tidak termasuk semua cukai lapangan terbang dan apa-apa cukai yang terpakai.
 • Penginapan hotel, berdasarkan;
 • dasar berkongsi (dua orang sebilik);
 • tambahan seorang (orang yang menginap bersendirian – orang itu hendaklah membayar tambahan seorang); dan
 • berkongsi tiga (tiga orang melancongan bersama).

Bagi kumpulan yang terdiri daripada 3 orang, tempahan penginapan adalah berdasarkan tiga orang berkongsi satu bilik di mana-mana berkenaan. Tambang pelancongan kanak-kanak sebagaimana yang diiklankan adalah berdasarkan kanak-kanak yang berumur 2 tahun tetapi tidak melebihi 12 tahun, yang berkongsi bilik kembar dengan dua orang dewasa.

 1. Semua makanan, lawatan bersiar-siar dan perkara lain sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual perjalanan.
 2. Semua lawatan bersiar-siar dan pemindahan adalah berdasarkan tempat duduk dalam bas.

Perkara-perkara yang termasuk dalam tambang pelancongan ialah:

 1. Dobi
 2. Makanan dan minuman yang tidak terdapat dalam menu lazim
 3. Rombongan pilihan
 4. Upah mengangkat barang di lapangan terbang dan hotel
 5. Semua perkara persendirian

7. Bayaran Balik Untuk Perkhidmatan Yang Tidak Digunakan

Tiada bayaran balik atau pengurangan harga akan dibuat kepada mana-mana anggota berkenaan dengan tambang kapal terbang, penginapan, makanan, lawatan bersiar-siar, pengangkutan atau mana-mana perkhidmatan lain yang termasuk dalam tambang tetapi tidak digunakan oleh anggota pelancongan atas sebab peribadi.

8. Bagasi

Syarikat penerbangan ada memperuntukkan elaun bagasi percuma dan kuantum dan syaratnya mungkin berbeza antara satu syarikat kapal terbang dengan yang lain atau antara satu pihak berkuasa lapangan terbang dengan yang lain. Peraturan ini turut terpakai bagai bagasi yang dibawa sendiri di atas kapal terbang. Ejen pelancongan akan menarishati penumpang tentang syarat-syarat itu. Penumpang dikehendaki membeli pelindugan insurans yang memcukupi.

9. Kemungkinan Pertukaran

Jadual syarikat penerbangan atau keadaan tempatan mungkin memerlukan lawatan bersiar-siar, hotel dan laluan diubah. Jika ini berlaku, syarikat hendaklah membuat perkiraan alternatif bergantung kepada keadaan tempatan.

10. Hak Untuk Menolak Penempahan

Syarikat berhak untuk membatalkan atau menarik balik apa-apa jadual perjalanan, atau tempahan yang telah dibuat untuk pelanggan atau untuk enggan menerima atau mengekalkan seseorang menjadi anggota pelancongan sekiranya dia didapati membahayakan kesihatan atau keselamatan, atau mengurangkan keselesaan atau keseronokan anggota yang lain dalam pelancongan itu.

Syarikat juga berhak membatalkan tempahan jika atas apa-apa sebab, mana-mana pembawa, hotel atau kontraktor lain enggan untuk membenarkan mana-mana peserta menyertai pelancongan itu. Dalam mana-mana keadaan sedemikian tanggungjawab adalah semata-mata untuk memulangkan semua kepada anggota pelanocngan itu wang yang telah dibayar setelah ditolak amaun perkhidmatan yang telah digunakan dan fi perkhidmatan dan fi pembatalan.

11. Tanggungjawab Syarikat

Syarikat dan ejen bersekutunya hendaklah bertanggungjawab bagi perkhidmatan yang disediakan seperti pengangkutan, penginapan, hiburan dan makanan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam brosur mereka. Syarikat hendaklah membayar pampasan yang sesuai yang ditetapkan oleh Pesuruhjaya Pelancongan sekiranya, selepas penyiasatan dibuat, Persuruhjaya mendapati perkhidmatan yang disediakan tidak seperti yang terdapat di dalam brosur dan perjanjian.

12. Insurans Perjalanan

Semua anggota pelancongan digalakkan membeli insurans perjalanan untuk melindungi diri mereka daripada sakit, kehilangan wang, pembatalan, kelewatan penerbangan atau kehilangan bagasi.

13. Pengesahan Maklumat Serta Butiran Pakej Yang Betul

Anda dikehendaki menyemak maklumat mengenai pakej yang ditempah sebelum membuat bayaran deposit termasuk tetapi tidak tidak terhad kepada harga pakej, tarikh penerbangan pergi dan balik dan waktu berlepas dan ketibaan, pakej yang dipilih dan lain-lain maklumat seperti yang tertera pada resit pembayaran dan/atau surat pengesahan.

Anda adalah dianggap telah bersetuju dengan semua maklumat di dalam resit atau surat pengesahan dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang risiko atau kos tambahan pada pakej anda sekiranya anda gagal melaporkan sebarang kesilapan atau peninggalan di dalam tempoh 24 jam dari tarikh resit atau surat pengesahan dikeluarkan.

Terma dan syarat diatas adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

Diluluskan Oleh & Kerjasama Bersama

 • Tourism Malaysia
 • Lesen Khas Umrah
 • Matta
 • Bumitra
 • Takaful Ikhlas
 • Air Asia
 • Malaysia Airlines
 • Air Asia X
 • Turkish Airlines
 • Uzbekistan Airways
 • Saudi Airlines

Pertanyaan & Tempahan

Buat pertanyaan & tempahan mengenai pakej Shahmie Travel & Tours melalui WhatsApp untuk dapatkan respon yang pantas. Kami akan cuba reply mesej anda secepat mungkin.

Klik Sini Untuk WhatsApp
Sebut Harga WhatsApp